Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavn menu


Home Hlavn strnka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antny
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Nzory a ohlasy
Provoz na KV psmech
Pedpisy
Software
Technika
Telegrafie
Zvody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkn Setkn
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace ten Registrace ten
Vyhledvn Rozen vyhledvn


  HAM RADIO nen CB!

Iniciativa proti pemn amatrskho vysln v CB


  Ekvivalenty tranzistor

Tranzistor



Katalog vce, ne 3200 soustek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


tma * Quo vadis, radiokluby?
Vydno dne 14. 06. 2004 (144 peten)

Ne zanu s povdnm, chtl bych zdraznit, e jsem jednoznanm pznivcem radioklub a e lituji, e souasn situace (zejmna ekonomick) jim pli nepeje. Chtl bych vak pipomenout vci, o kterch jist vichni dobe vme, ale z rznch dvod o nich nemluvme. Trochu jin pohled na notoricky znm vci nikdy nekod, pojme proto do toho:



Jako kad vc maj i radiokluby sv pro a sv proti. Otzka pomru tchto pro a proti je pln namst, zvlt, pokud si uvdomme souasn spoleensk i ekonomick podmnky.

Ne se zaneme zabvat jejich budoucnost, podvejme se vak nejdve na pr zajmavch sel:

Osm verze OK Callbooku OK1FAI (po odstrann silent key a zznam typu OK1AAA nw OK1AA) uvd:

6190 znaek OK (vetn OK8 a spec. znaek), z toho
492 klub,
29 spec. OL znaek (pat klubm), co je celkem 8,42% klub

The Radio Amateurs Callbook (RAC) 1998
svt mimo USA - census
647325 stanic
z toho 5115 klub, co je 0,79%

The Radio Amateurs Callbook (RAC) 1998
USA - census
727794 stanic
z toho 5978 klub, co je 0,82%

Z toho je tedy jasn, e u ns je v pomru k potu konces 10x vc radioklub, ne je svtov prmr. Kdyby tedy u ns kluby zanikly a zbylo jich pouze 50, tedy kad DEST klub byl aktivn, dostali bychom se na svtovou rove. Skutenost je vak jin.


Radiokluby u ns

V dobch, kdy bylo velmi obtn zskat koncesi, tovrn vyrbn zazen nebyla k dispozici, na socialistickm trhu panoval dlouhodob akutn nedostatek soustek (jejich sortiment byl velmi omezen a vhodn nanejv k opravm i stavb rozhlasovho i TV pijmae), nebyla monost dostat se k micmu vybaven a lid se sthovali do panelk, kde nebylo mon mt dlnu, ml amatr sotva jinou monost, ne se sv zlib vnovat v radioklubu. Tam nesml chybt odborn dozor i metodick veden a dal atributy socialistickho kolektivismu, o kterch zde nemnm pst. Njmy byly za babku a za sv zkladn organizace je hradil Svazarm, stejn jako elektinu a topen. Radiokluby tedy rostly jako houby po deti a m vc jich bylo, tm vc Svazarm vychzel vstc potebm radioamatr.

Pozitivn strnkou bylo vzjemn setkvn a vmna zkuenost (v lepch ppadech), monost od kamarda zskat njakou tu soustku i pjit si knihu nebo asopis. Po uvolnn situace, kdy profilovm ukazatelem pestal bt poet odcviench branc a ast na Prvnm mji, radioamati nemuseli bt tak vestrann, proto ji nebyli tak asto nuceni hzet grantem, honit liku a vnovat se jinm "radioamatrskm" innostem, vzrostla obliba radioklub. Otevel se prostor pro intenzivnj radioamatrskou innost a dvodem nebyla jen njak ta koruna, kter pitekla ze Svazarmu a ikovn pedseda ji dokzal vyut nap. k asti na zvod (zpravidla VKV). Zskn koncese bylo (aspo politicky vzato) snaz, zaala se objevovat prvn tovrn zazen (Otava, Snka, Jizera apod.) a postupem asu pestaly dit okresn (obvodn) radistick rady, KOS (kontroln odposlechov sluba) apod. Uvolnn lo tak daleko, e po ase vdaje na vstavbu pevdov st pevily vdaje na vzduchovky, buzoly, gumov granty a jin "radioamatrsk" poteby (musel se ovem najt dvod v podob budovn tzv. nouzov komunikan st, pouiteln nejen pro civiln obranu, ale tak v ppad ivelnch pohrom i autohavri na jedn z tehdejch dvou dlnic). Pestaly se prodluovat koncese (kde e ty zlat asy jsou?) a tm tedy nehrozilo neprodlouen tohoto pro radioamatra tolik cennho dokumentu za neaktivitu v radioklubu. Svazarmovt kolektivist tehdy pedpovdali radioamatrstv osud Sodomy a Gomory, avak z jejich lamentovn si nikdo nic nedlal. Radiokluby zstvaly a rd do nich chodil doslova kdekdo, ponaje vysln chtivou mlde, pes party, kter mly kdykoli prostory pro mejdany a po postar ene, kte mli kam vyvst kolegyni z prce. Zmny 90. let proto doslova vpadly do poklidnho ivota amatr a zniky radioklub, zpsoben pedevm ekonomickm tlakem leckoho vyvedly z mry.


Radiokluby ve svt

Radioklub v podob, v jak u ns existoval za ry socialismu, sotva me existovat. Podobn je tomu i jinde ve svt. Radioklub je toti velmi nkladnou zleitost a na podobn luxus mlokdo m. Vtinou radiokluby ve svt najdete pi univerzitch nebo rznch bohatch institucch (NN3SI - Smithsonian Institute, W5RRR - NASA Cape Kennedy), ppadn jako vojensk vcvikov stediska (finsk kluby s prefixem OI) nebo vojensk zkladny (HZ1AB - US zkladna Dhahran) i vdeck stanice (8J1RL - NIPR Syowa Base, Antarctica). S vjimkou univerzitnch radioklub a Nmecka zpravidla nenajdete radioklub v loze vcvikovho stediska mldee (vetn student).

Postoj ke klubm bv rzn. Nap. v Itlii kluby existuji, ale nemaj koncese (znaky) a nenajdete tam vyslac zazen. Soukrom jsou i krtk znaky, jako IR4T, II1H apod. Podobn je tomu ve vdsku, kde sice radiokluby koncese a znaky maj, ale vtina krtkch znaek (SM3C apod.) je opt soukrom. V USA je obvykl jezdit velk zvody v kategorii vce opertor (MM, MS) pod soukromou znakou jednoho z opertor. Pokud dlte v zvod nap. W3LPL, mlokdy to bv Frank Donovan osobn. V Anglii a Francii se naopak dr uritho zvhodovn klub aspo znakami (M5X, GM7V, TM1C apod.). asto vak pod klubovou znakou funguje jeden opertor a zvod v tto kategorii.

Mnohonsobn vt podl radioklub oproti svtovmu prmru najdete pouze v (post)komunistickch zemch a v Nmecku. Kdy odhldneme od DL, kter je kapitolou samo pro sebe svou proorganizovanost a s nmeckou dkladnost zavdnmu systmu ortsverband (mstnch poboek DARC), meme konstatovat, e radiokluby se t(ly) zvltn oblib zejmna v (post)totalitnch reimech. Potvrzuje to mj. tak na, kde od oiven amatrskho vysln nkdy v polovin 80. let byly dlouhou dobu pouze kluby a neexistovaly individuln (soukrom) licence. Stejn na tom byl nap. Irk apod. Celosvtov je velmi zeteln odklon od kolektivismu v radioamatrstv a tm i od klubovnch stanic.


Funkce radioklub

Nejdv si polome otzku, o em vlastn radioamatina je. Obdob nadenho experimenttorstv je nenvratn pry, na souasnch psmech (aspo pod 23 cm) ji nen mon bez vyhldky na spoustu dalch problm z istho zjmu stavt rdiov zazen a na psmech si ovovat jejich funkci. Nepej tomu ani pedpisy a v mnoha zemch ji amati de facto ztratili jedno z velmi vsadnch privilegi - stavt si zazen. Bv nutn pouvat certifikovan zazen vyjmenovanch typ a home made bv domnou QRP zazen i mikrovln. Experimentovat vak lze nap. v oblasti software, s antnami, studovat podmnky en apod.

Radioamatrsk innost mv tak asto charakter sportu, aspo m s nm spolen soutiv element. I radioamatina, pstovan coby oddechov innost, pin zcela jin uspokojen, pokud je provozovna na urit rovni, kter reprezentuje dritele znaky. Zcela ojedinl postaven m pak innost, reprezentujc vlastn zemi. I kdy se nkte amati dok prosadit bez souten, je k prosazen nutn jin (nap. technick) innost na velmi vysok rovni.

Univerzln odpov na otzku, o em to je, vak dt nelze - pro kadho je radioamatrstv nm jinm, ale kad si mus na tuto otzku odpovdt sm. Jeden spolen bod vak existuje - pokud si amatr pipad jako outsider, vtinou innosti zanech. Zle vak na tom, co amatr udl, aby si jako outsider nepipadal. Mnoz (v posledn dob vtina) se zaad do urit skupiny s obdobnou rovn znalost a zkuenost, amati s vrazn ni nebo vy rovn prost nezapadnou .

V amatin dnes vak jde vtinou o umn komunikovat. Souasn provoz klade stle vy nroky jak na technick vybaven, tak i na provozn znalosti. Zatmco technick vybaven je mon (a asto i nutn) koupit, provozn znalosti koupit nelze.


Vuka a vzdlvn zanajcch

Vuce by se ml vnovat radioamatr, kter nco um. Vtinou si vak mlokdo me dovolit chodit aspo jednou tdn do klubu a vnovat se vuce mldee. Proto se asto se vuce vnuj amati, kte by sp sami potebovali to i ono procviit (dle principu kdo um, ten um, ... kdo o tom nem ani pru, ten to u).

Vtina zanajcch pijde k amatin tak, e m v rodin radioamatra. Na knky a uen dti zpravidla neuthnete, efektivita pedvn zkuenost jednou za tden v klubu bv dosti mizern... Dospl zatenk to pak m jet t잚 prce, rodina, povinnosti. Nmci kaj: Nur die bung macht den Meister. Otzkou vak je, jak cviit. Posluchask innost je v tlumu, cvin psma, kde by nevadily chyby, nejsou. Chyb pklady, kurzy jsou neefektivn a v podstat ani efektivn dlat nejdou, nen toti mon za tden, dva, ani za msc nauit vemu potebnmu ani sebegenilnjho zatenka, ani kdyby ml geniln uitele. Kurz me poslouit nejv k vyladn formy na zkouky, k pekonn trmy a k nepatrnmu doplnn znalost. Douit se lze pedpisy, procviit lze zklady techniky. Je vak nutn, aby zanajc ml jet ped zkoukami osvojen pomrn solidn znalosti, kter se opraj o nvyky - prv nvyky jsou nejvtm problmem, nebo se nedaj nauit v kurzu ani z literatury.

Proto se tedy snad nebude zdt pehnan hovoit o nvycch v souvislosti s provoznmi dovednostmi a proto je tak na mst otzka, je-li radioklub tm mstem, kde lze ke sprvnm nvykm pijt.

Ji bylo naznaeno, e zsadnm problmem bv, kdo se vlastn star o zanajc amatry. Spousta z ns mus velmi tvrd pracovat, aby si udrela aspo pijateln ivotn standard a pokud zbv voln chvilka, bv nutn ji vyut co nejracionlnji, pokud mono tak, abychom si odpoinuli. Je proto zcela pochopiteln, e voln as vyuijeme pedevm k vlastn individuln innosti a na aktivitu nap. v rmci klubu u nezbude. Radioamatrsk znalosti, a jde o provoz i techniku, bv nutn naerpat ve volnm ase a proto ten, kdo m znalosti na takov rovni, aby je mohl pedvat jinm, mus svj voln as vyut nejen k jejich naerpn, ale tak k jejich udrovn. Lze tedy ci, e kdo svj voln as vyuv jinak, mus mt zkonit znalosti na hor rovni, ne ten, kdo se innosti vnuje individuln po veker voln as. Jinmi slovy eeno, chcete-li trvit svj voln as v radioklubu, budete toho zkonit umt mn ne ten, kdo prosed destky hodin msn doma u rdia i u potae a internetu a kadou volnou chvilku vnuje etb zahraninch publikac.

Tento zvr se mnohm nebude lbit a budou na nj reagovat negativn. Neznm vak pikovho DXmana i contestmana, antne apod., kter by pravideln dochzel do radioklubu a vnoval se tam zanajcm. Proto lze v radioklubu zskat nejve elementrn znalosti a v urit fzi radioamatrskho vvoje i zanajc dojde k poznn, e v klubu se u niemu dalmu nepiu. Demotivujc me bt i njak rutinn, avak nutn innost, asto i neamatrsk - rzn stavebn prce, zakopvn radil k vertiklnm antnm apod. Mnohde je vlastn vysln povaovno za teniku na dortu a aby se opertor dostal k zazen, mus si to zaslouit. Vedouc opertor i pedseda radioklubu se pak asto div, pro se vsledky nedostavuj, i kdy se vynakld tolik sil. Odpov je jednoduch - nen dobr lidi pli otrvit rznmi pomocnmi innostmi, zkazy a pkazy apod. f klubu mus bt tak trochu psychologem, tyto schopnosti vak vtinou chyb.


Msto spolench setkn

Zde lze funkci radioklubu pravdpodobn tko nahradit. Pro mnoh amatry je prv tato funkce dvodem, pro jsou leny radioklubu a pro ho navtvuj. Jak je radioklub jako pleitost nemu se nauit peceovna, je naopak jeho spoleensk funkce asto nedocenna.

Mlokoho bav amatit naprosto osamocen (co nen v rozporu s tvrzenm, e amatina je individualistick innost) a vtinou potebujeme si pohovoit s kamardy, vzjemn si vypomoci nap. se stavbou antn, nco si vypjit apod. Jist se shodneme na tom, e v radioklubu se tohle vechno dla lpe.

Otzkou jsou monosti, jak si takov msto spolench setkvn zskat a udret. Nelze spolhat na to, e dnes budou existovat takov spoleensk organizace, kter za ns uhrad njemn, elektinu a ostatn nklady, kter bohuel rychle rostou a obyejn radioklub tak posunuj do kategorie luxusnho zbo. Kdy se chce, vtinou to jde, bohuel jako amati zpravidla neoplvme penzi, pojem sponzorovn m v etin vtinou podtext nco za nco a slovo mecen, tj. ten, kter dv pro spokojenost sv due a nic za to nechce, je povaovno za zastaral.

Je smutn, kdy si leckdy radioamati v zjmu udren klubovny nechvaj leccos lbit, ohnou krky a kaj: vydreli jsme Svazarm, vydrme tohle taky. Jet smutnj je, kdy se kvli radioklubu naruuj letit vztahy nebo kdy se jeden ambicizn len sna radioklub opanovat a zane si hrt na fa. Bohuel se ob stv dost asto a proto nm nezbv, ne ponechat vci pirozenmu vvoji.

DXovn a contestovn

Zde to bude asi nejvc nerozhodn. Dnen radioklub je zpravidla mnohem h vybaven, ne pikov jednotlivec. Vhodou me bt pozemek a poloha, umoujc stavbu takovch antn, jak si doma nememe dovolit. Faktem zstv, e vechno zpravidla mus zaplatit lenov. Pokud spolhme na podporu nap. RK, meme se bu naekat, nebo bh vc urychlit nap. pehnanou a horlivou loajalitou (k emu hodn amatr nem daleko). Ppadn podpora vak bv vtinou k niemu, pr tisc zpravidla klub nevytrhne.

Vybudovat zvodn stanovit schopn zamchat svtovm poadm se zatm u ns nikomu nepodailo. Nen vak nutn podlhat pesimismu, buduje se na mnoha mstech a ve he jsou ti nejzkuenj. Na vci to vak pli nemn na zvod si pivezeme vlastn transceivery, linery a potae a na to je teba mt, stejn jako na ppadn opravy apod.

asto se diskutuje o tom, jestli je morln ospravedlniteln z takovho stanovit jet zvod na vlastn soukromou znaku. Vtina naich amatr (zejm pod vlivem stle zakoennho kolektivismu) tvrd, e ne. Je to vak nesmysl jedeme na sv zazen a na takovm stanoviti si zpravidla tak odpracujeme svj dl. e nen ani o celkov pprav na zvod, zpracovn denku a vyzen QSL agendy - i to nkdo mus udlat. Pokud z jednoho stanovit jede po dlouhou dobu stle jedna znaka, kles o ni zjem. Spoustu znaek lze slyet v kadm zvod a pokud nejedeme na vsledek, sotva budeme QSO opakovat. Stanice tak ztrc monost udlat adu spojen, kter by udlala, pokud by jej znaka nepatila k okoukanm.

Na contestovm stanoviti bv zamstnna ada lid, jejich znaky se pak v zvod neobjev. Contestov stanice tm tedy odsv znaky, kter by jinak mohly pispt k reprezentaci eskch amatr a mohly by i zamchat celkovm poadm. To jsou hlavn dvody tvrzen, e ast v zvod pod soukromou znakou ze pikov vybavenho contestovho stanovit povauji za pln ospravedlnitelnou. Pedpisy navc nezakazuj prci vce opertor pod jednou soukromou znakou, proto mi nen proti mysli s nkm odjet zvod na jeho znaku a pomoci mu nejen svm zazenm, ale i s denkem a QSL. Jsem pesvden, e pokud nkdo v zahrani jede nap. 5x stejn zvod a pokad udl jin OK stanice, je to pro ns lep vizitka, ne kdy udl vdy tyt klubovn znaky.

Spolen contestovn je jist pozitivnm jevem, ale nen k nmu nutn klubovn znaka. Potvrzuje to i praxe v zahrani, zejmna v USA, kde je zcela obvykl ast soukromch znaek v kategorii multi/single i multi-multi.



Souvisejc lnky:
Krtk vlny 1991 (27.09.2004)
Zkouky zkusmo (17.06.2004)
Dopis jednomu OM (15.06.2004)
Je RK reformovateln? (14.06.2004)
Co mm proti RK? (14.06.2004)
Jako don Quijote... (14.06.2004)
Komu prospje konec telegrafie? (13.06.2004)

[Akt. znmka (1 - nejlep, 5 - nejhor): 0] 1 2 3 4 5

( Cel lnek | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek | Zdroj: psno v roce 1998 )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online pihlka AV

AV Zde se mete on-line pihlsit do AV. Nazavazujete se tm k placen dnch lenskch pspvk ani vstupnho poplatku!


  Aktuln

21.12.2004: Moon contest
aneb veern setkn na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyn podporovn i v nov verzi programu Win-Test, kter rovn spolupracuje se znmm psluenstvm slovensk firmy microHam.

16.08.2004: Nov frum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jinch technickch vcech, tak navtivte nov frum, kter zaloil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastn seznam IOTA s azimutem a vzdlenost z vaeho QTH. Sta zadat vlastn loktor a vybrat kontinent. Seznam si mete sthnout nebo vytisknout dle poteby. Kliknte zde.

  Doporuujeme

Akoli zde nen nic radioamatrskho, najdete tu mnoho o radioamatrech.


D-FENS


  Kalend
<<  Prosinec  >>
Po t St t P So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizovno pro rozlien 1024 x 768 bod. Strnka pouv redakn systm phpRS.