Dnešní datum: 30. 12. 2004   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavní menu


Home Hlavní stránka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antény
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Názory a ohlasy
Provoz na KV pásmech
Předpisy
Software
Technika
Telegrafie
Závody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkání Setkání
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace čtenářů Registrace čtenářů
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání


  HAM RADIO není CB!

Iniciativa proti přeměně amatérského vysílání v CB


  Ekvivalenty tranzistorů

TranzistorKatalog více, než 3200 součástek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


téma * Co znamená HSC, FOC, A1-OP ... ?
Vydáno dne 19. 06. 2004 (188 přečtení)

Smysl klubů je především ve vzájemné výměně informací, navazování kontaktů a udržování určitého standardu radioamatérské činnosti. U nás, stejně jako ve většině států východní Evropy, však kluby nejsou chápány správně. Doby, kdy v nich oficiální místa viděly pobočky imperialistických špionážních centrál jsou sice pryč, avšak nesprávný názor přetrvává více či méně dál. V různých členstvích vidí mnozí naši radioamatéři „klubismus“, pro jiné je to projevem elitářství a snaha separovat se od ostatních, leckdo považuje uvádění klubových členství za projev arogance či vychloubání. Dnes je uměle vytvářena představa rovnostářství mezi amatéry, sílí snahy o stírání či ignorování rozdílů mezi koncesními třídami a vztahy mezi amatéry se zhoršují. Členství v klubu, kam se nemůže dostat každý, se může rovnat odsouzení téměř stejnému, jako v dobách Svazarmu. V takové atmosféře se málokomu chce zveřejňovat podmínky členství v takových klubech a proto není divu, že informace proskakují pouze náhodou a jsou značně zkreslené.

U nás je známý např. DIG, který se zaměřuje na diplomy, jejich vydávání a publikování podmínek apod. Jsou však různé další kluby a každý z nic má své zvláštnosti. Členství v některých klubech může skutečně znamenat „punc kvality“ a příslušnost k určité, často velmi respektované skupině radioamatérů.

Následující přehled rámcově uvádí druhy klubů, jejich náplň činnosti a aktivity a také velmi zhruba podmínky členství. Je počítáno s tím, že přehled bude rozšiřován o konkrétní informace o jednotlivých klubech. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt svým rozsahem konkurující knize diplomů, bude jeho vytvoření a doplňování dlouhodobou záležitostí a jednou z podmínek je i zájem čtenářů. Všechny kluby jsou zaměřeny na krátké vlny, s výjimkou contest klubů a SMIRK (zaměřený na pásmo 6m) nemám k dispozici žádné informace o VKV klubech. Jakékoli doplňující informace jsou velice vítány.

Jaké jsou kluby a jak se do nich dostat?

Kluby telegrafistů a špičkových operátorů

Patří sem FOC, A1-OP, HSC, VHSC, SHSC, EHSC, TOPS, U-QRQ-C a řada dalších. Členství v nich patří k nejprestižnějším. Charakteristické je, že členství se získává na základě doporučení. Těchto doporučení je třeba nasbírat určitý počet, někdy i během určitého časově vymezeného období. Doporučení lze získat na základě jednoho či více QSO, splňujícího určité podmínky. Někdy je nutné, aby doporučující člen po provozní stránce velmi dobře znal kandidáta, kterého doporučuje, Může být vyžadováno, aby byl doporučující člen schopen doložit, že během stanoveného období navázal s kandidátem více spojení na různých pásmech. Může být rovněž nepřímo vyjádřeno, aby kandidát byl držitelem určité koncesní třídy, tj. byl schopen pracovat na určitém počtu pásem. V řadě klubů existuje možnost podání námitky proti členství určitého kandidáta, stejně jako možnost podání návrhu na vyloučení určitého člena. Někdy může být počet členů klubu omezen a není možné se do něj dostat dřív, než se uvolní místo, např. vyloučením člena nebo jeho rezignací či úmrtím.

Členství v nějakém klubu špičkových operátorů nemusí vždy znamenat, že se jedná výhradně o telegrafistu. Existují výjimky, kde je členství možné získat např. i za vynikající SSB provoz (např. A1-OP).

Zásadou je, že o členství rozhodují pouze členové a nikoli funkcionáři. Funkcionář klubu je v drtivé většině případů sám řádným členem klubu a může vám dát jedno doporučení, což k členství nestačí. Někdy mohou být údaje o kandidátech uveřejněny v členském časopise a před přijetím musí uplynout určitá stanovená doba, aby kdokoli ze stávajících členů měl možnost podat námitku proti vašemu členství. Přijímací procedura pak pokračuje tehdy, když ve stanovené lhůtě sekretář klubu neobdrží žádnou námitku.

Doporučení mohou mít v zásadě dvě formy – buď mohou být napsané na QSL doporučujícího člena a můžete je obdržet sami, nebo jsou zasílána (formou dopisu nebo e-mailem) přímo sekretáři či manažerovi klubu. Platí zásada, že se dozvíte o tom, kdo vás doporučil, vždy před tím, než jste požádáni o souhlas s členstvím. Naopak, v případě námitek proti členství se údaje o tom, kdo námitku vznesl, nedozvíte nikdy.

V některých klubech je předpokladem členství určitá aktivita na pásmech a vedení klubu může požadovat výpis z deníku za určité období. Není obvyklé vázat členství na členství v národní členské organizaci IARU, výjimkou je pouze HSC, kde se po kandidátech z DL požaduje členství v DARC.

Ve většině klubů se vybírá vstupní poplatek, sloužící zpravidla k úhradě nákladů, vzniklých vydáním a zasláním členského diplomu. Někdy bývá možné nechat si za příplatek vydat členský diplom ve formě plakety. V řadě klubů je nutné platit i pravidelné roční příspěvky. Ty je možné v některém klubu odpustit zahraničním členům, jejichž členství je pak považováno za asociativní (přidružené), v některých klubech je placení příspěvků vyžadováno bez výjimky po všech a nezaplacení ve stanoveném termínu je považováno za rezignaci s následným vyloučením. V některých případech může výši členských příspěvků ovlivňovat i QTH člena – tzn. jiná výše příspěvků platí pro evropského člena, jiná pro člena v USA a jiná pro člena v ZL.

Kluby většinou vydávají diplomy za spojení se svými členy a organizují závody. Někdy mohou být tyto aktivity vyhrazené pouze členům, je proto zbytečné žádat o diplom i když splníme jeho podmínky. Je-li závod pouze pro členy, je naprosto nevhodné snažit se během takového závodu volat jeho účastníky – budete vnímáni jako QRM a můžete si i uzavřít cestu k budoucímu členství.

K dalším aktivitám klubů patří časopis. Jeho úroveň i obsahová náplň bývá různá. Jeho cena bývá zahrnuta v členských příspěvcích. U klubů, připouštějících asociativní členství, je pravidlem, že časopis dostává jen řádný (tedy platící) člen. Vyžaduje-li klub placení příspěvků po všech členech, dostávají časopis všichni.

Členství v klubu vždy představuje určitý závazek, velmi často je třeba podrobit se určité disciplíně, někdy i velmi tvrdé (členové pak zpravidla s oblibou hovoří o členství jako o „new lifestyle“).

Chcete-li se stát členem, je vhodné (někdy i nutné) respektovat následující zásady:

  1. důkladně se seznamte s podmínkami členství v klubu
  2. opatřete si seznam členů
  3. buďte co nejvíc aktivní v obvyklých CW částech pásem.
  4. pokud zaslechnete člena, navažte QSO a snažte se ho vést nekonvenčním způsobem - vyhněte se „štampilkovému“ GE DR OM TNX FER CALL. Jeďte otevřenou řečí a s minimem Q-kódů. Najděte si vhodné téma k rozhovoru (např. zařízení, antény, software), které je pro protistanici zajímavé.
  5. pokud jste udělali QSO, za něž člen přislíbil poslat doporučení, pošlete ihned svůj QSL direkt jako první. Tím se připomenete i těm, kteří občas zapomenou.

Co je nevhodné?

  1. v žádném případě nežádejte o doporučení ani na pásmu, ani dopisem, e-mailem či jinak. Požádat můžete o QSO platné pro členství, ale nikoli o doporučení - to nechte na vůli člena.
  2. nesnažte se o sponzorské QSO se stanicí, kterou děláte poprvé. Pokud máte se členem nějakých 5 - 10 QSO a operátor si pamatuje vaši značku a jméno, nebo ještě další údaje z předchozích QSO, je vaše naděje na získání doporučení mnohem vyšší.
  3. ve své žádosti o členství se zkuste obejít bez doporučení od OK a OM členů. Jakékoli podezření, že jste získali doporučení jinak, než předepsaným způsobem, je pak bezpředmětné

V některých případech je přípustné pořádat člena o QSO pro doporučení. Některé kluby však takový způsob vysloveně zakazují a taková žádost může vést až k doživotní diskvalifikaci. Je proto naprosto nutné důkladně se seznámit s podmínkami členství. Pokud během vašich QSO vůbec nepadne řeč o klubu, nic tím nezkazíte. Členové klubu totiž mají sami zájem na vyhledávání kandidátů na členství a jejich doporučování a skutečně dobrého operátora si najdou sami.

DX kluby

Náplní činnosti těchto klubů je podpora DX provozu, zejména expedic.Ve většině případů stačí k členství pouhá žádost, některé kluby jsou však určeny DXmanům s určitými zkušenostmi, kteří mají určitý počet zemí.

K aktivitám DX klubů patří zajišťování organizační, finanční a technické pomoci expedicím. S praktickými výsledky jejich činnosti se setkal každý, stačí si prohlédnout QSL libovolné větší expedice, kde najdeme loga těchto klubů. Některé kluby mají rozsáhlé archivy materiálů z expedic, většinou videozáznamy, diapozitivy a fotografie, které je možné si po dohodě vypůjčit. Tyto kluby také někdy vydávají DX bulletiny.

Členství v těchto klubech je do jisté míry prestižní v tom, že se stáváte sponzory expedic. Tomu odpovídají i členské příspěvky, které mohou být velmi vysoké, zvlášť na naše poměry. Členství však nutně nemusí znamenat, že člen patří ke špičkovým DXmanům.

K nejznámějším takovým klubům patří NCDXC, NCDXF, Clipperton DX Group, Danish DX Group, RRDXA, Lion DX Gang a samozřejmě naše OKDXF a OKDXC.

Contest kluby

Takový klub je určen především pro týmové hráče, neboť náplní jejich činnosti je především společné závodění. Mezi členy najdete jak špičkové závodníky, tak techniky. Pokud vydávají tyto kluby časopis, patří k nejhodnotnějším a najdete v nich především veškeré tipy a triky pro závody, strategie, výsledky závodů a jejich analýzy, ale také řadu technických článků.

Vedle závodů také tyto kluby často organizují expedice, probíhající při příležitosti závodů.

Podmínky členství bývají různé, mnoho takových klubů je určeno pouze zájemcům o závody z nějaké konkrétné oblasti. Některé takové kluby dokonce nemají ani pevné regule a stabilní členy a zmínku o nich najdete jen ve výsledkových listinách závodů – jde tedy o skupinu závodníků, kteří sečtou svá dosažená skóre a přihlásí se jako tým.

K u nás nejznámějším contest klubům patří Bavarian Contest Club (BCC) a Yankee Clipper Contest Club (YCCC). Oba jsou známé svými technickými návrhy contestových stanic a jejich doplňků, které se časem rozšířily a staly se standardem. Materiály YCCC i BCC lze také najít na internetu.

Kluby lovců diplomů

Patří k nejpopulárnějším. Jejich smyslem je nejen vydávání diplomů, ale především publikování jejich podmínek. Vydávají spoustu tiskových materiálů, některé z nich i organizují závody.

K dosažení členství je nutné vlastnit předepsaný počet diplomů, a samozřejmě zaplatit vstupní poplatek. Stejně jako ve většině klubů se i zde požaduje placení pravidelných ročních příspěvků, vyskytují se i asociativní formy členství bez časopisu a ostatních tiskovin.

Nejznámějším klubem lovců diplomů je bezesporu CHC, který původně založil Cliff Evans, K6BX, autor první obsáhlé knihy diplomů. Po jeho úmrtí klub jistou dobu stagnoval, až se nakonec rozštěpil na dva kluby stejného názvu. První z nich je v USA (W7) a pokračuje v linii K6BX, druhý je v Japonsku a podle dostupných informací vydává spoustu velice snadných diplomů a je spíš komerčně zaměřený (což lze ostatně říci i o prvním, americkém).

U nás je bezesporu nejznámější německý DIG, který má i českou sekci, která patří k nejaktivnějším.

Pokud se zajímáte o diplomy, bude pro vás členství v DIG nejen zajímavé, ale také i velmi užitečné.

Kluby podporující telegrafii

Sem patří AGCW, FISTS, BTC a řada dalších. Náplní jejich činnosti je podpora telegrafie. Žádný zvláštní operátorský výkon ani výjimečná znalost telegrafie se zpravidla nepožaduje, někdy může být podmínkou přijetí navázání určitého počtu spojení na CW. Členství se uděluje na základě žádosti a zaplacení vstupního poplatku.

K aktivitám patří zpravidla vydávání diplomů a časopisu, který může být obsáhlý a plný zajímavých technických a provozních informací. Často bývají také pořádány závody.

QRP kluby

Jejich smyslem je podpora provozu s vysílači malého výkonu. Často také podporují telegrafii. Sdružují většinou členy s vynikajícími technickými znalostmi, zpravidla také vynikající operátory. Je téměř pravidlem, že členové QRP klubů bývají zároveň členy klubů špičkových operátorů.

QRP kluby mívají většinou velmi široké spektrum aktivit. Vydávají časopisy, které patří k nejlepším, jejich úroveň zpravidla vysoko převyšuje úroveň běžných radioamatérských časopisů. Obvyklé je rovněž pořádání závodů a bohatý diplomový program.

K členství může stačit žádost, někdy je nutné být aktivní s vysílačem malého výkonu a prokázat navázání určitého počtu QRP QSO nebo získání určitého diplomu.

Charakteristické pro QRP kluby je velké nadšení jejich členů, někdy i přísná disciplína ohledně používaného výkonu. Členství většinou představuje závazek, který není snadné plnit.

K nejznámějším QRP klubům patří G-QRP-C, OK-QRP-C, B-QRP-C, tyto kluby rovněž vznikají na národní bázi s mezinárodním členstvem. Členství v takovém klubu patří k nejhodnotnějším.

Kluby pamětníků

Patří k nim OTC, OOTC, SOWP, QCWA, RAOTA, slovenský OTC, náš VRK apod. Základním požadavkem je mít koncesi po určitou dobu (většinou 20, 25 či 40 let). V některých případech není nutné mít koncesi nepřetržitě po celou stanovenou dobu, pak je nutné mít koncesi v době podání žádosti a uvést datum vydání první koncese a první značku.

K přijetí je nutné podat žádost s příslušnými doklady (zpravidla stačí fotokopie). Někdy může pořádat o členství i amatér, který dosáhl určité věkové hranice, bez ohledu na to, jak dlouho je držitelem koncese.

Většinou není požadován žádný další výkon (operátorský, počet zemí či diplomů apod.), stačí pouze doložit, jak dlouho máte koncesi. Výjimečně se navíc požadují např. léta odsloužená na palubě lodi či letadla nebo na profesionálním pracovišti jako operátor či technik vysílače.

Smyslem těchto klubů je většinou publikační činnost, dokumentace historie amatérského vysílání či rádia vůbec a společenské aktivity – setkání, semináře a přednášky apod. Členský příspěvek mnohdy bývá velmi vysoký a bývá z něj hrazen provoz muzeí, památníků na lodích apod.
K radioamatérským aktivitám patří většinou vydávání diplomů a časopisu. Ten bývá zpravidla velmi pěkný a jeho obsah velmi hodnotný aspoň pro toho, kdo se zajímá o historii a radioamatérské souvislosti.

Profesní kluby

Pod tímto souhrnným názvem se skrývají kluby námořních a leteckých telegrafistů (např. RNARS, MF, RAFARS), patří sem i FIRAC – klub radioamatérů-železničářů, RIA (klub radioamatérů-učitelů), zasahuje sem i SOWP (Society of Wireless Pioneers), uvedený mezi kluby pamětníků. Bylo by možné sem zařadit i JAIG (klub radioamatérů japonského původu, žijících nebo působících v Německu), exG Club (radioamatéři narození v Británii), DAFK (radioamatérský klub německo-arabského přátelství) a další.

K hlavním aktivitám patří především společná setkání a většinou také časopis. Podmínky členství jsou různé, zpravidla je nutná příslušnost k určité profesní skupině, aktivní zájem o určitou zemi a její kulturu apod.

Uvádět klubová členství na QSL?

Rozhodně ano. Jste-li členem nějakého klubu, platí zpravidla váš lístek do nějakého zvláštního diplomu, který bývá většinou poměrně těžký a tedy i hodnotný. Seznamy členů většinou nebývají po ruce a lze je těžko sehnat i dnes, v době internetu. Uvedením členského čísla na své QSL vyjadřujete svou příslušnost ke klubu a jeho členům. –Je to tedy především zdvořilé, neboť tím také vyjadřujete určitou úctu ke klubu i jeho členům.

Dalším důvodem, proč uvádět členská čísla je skutečnost, že klubové členství vyjadřuje zpravidla určitý závazek. Uvedením členského čísla se tedy veřejně k tomuto závazku hlásíte.

Členství v klubu může také reprezentovat vás i značku OK. Platí to zejména pro kluby špičkových operátorů. Reprezentace je i obrácená, aktivní člen reprezentuje svůj klub. Členská čísla, případně loga klubů na QSL nejsou v žádném případě projevem chlubivosti, žádný klub rovněž nepředpokládá, že by se členství v něm stalo příčinou arogantního nebo nadřazeného chování. –Pokud by k tomu došlo, byl by takový člen bez pardonu okamžitě vyloučen.

Pokud víte, co označení či logo klubu znamená, vypovídá to o určité stanici mnohem víc, než různé popisy zařízení na stole i pod ním, fotografie anténních farem a další zajímavosti, které lze na QSL najít. Dostanete-li např. od G stanice lístek, na kterém najdete FOC, RAFARS a RAOTA, znamená to, že máte co do činění s pánem důstojného věku, který je aktivním nebo vysloužilým pilotem Royal Air Force a patří k nejlepším operátorům na světě. Zkuste se ho při příštím QSO zeptat, u které squadrony létal a budete s největší pravděpodobností překvapeni, co všechno se dozvíte, velmi pravděpodobně také získáte nového kamaráda a můžete se také těšit na neobyčejná QSO. A o tom přeci ta amatéřina je, není-liž pravda?[Akt. známka (1 - nejlepší, 5 - nejhorší): 1,80] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Martin Kratoška, OK1RR | Informační e-mailVytisknout článek )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online přihláška ČAV

ČAV Zde se můžete on-line přihlásit do ČAV. Nazavazujete se tím k placení žádných členských příspěvků ani vstupního poplatku!


  Aktuálně

21.12.2004: Moon contest
aneb večerní setkání na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyní podporován i v nové verzi programu Win-Test, který rovněž spolupracuje se známým příslušenstvím slovenské firmy microHam.

16.08.2004: Nové fórum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jiných technických věcech, tak navštivte nové fórum, které založil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastní seznam IOTA s azimutem a vzdáleností z vašeho QTH. Stačí zadat vlastní lokátor a vybrat kontinent. Seznam si můžete stáhnout nebo vytisknout dle potřeby. Klikněte zde.

  Doporučujeme

Ačkoli zde není nic radioamatérského, najdete tu mnoho o radioamatérech.


D-FENS


  Kalendář
<<  Prosinec  >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnešní datum: 30. 12. 2004   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 bodů. Stránka používá redakční systém phpRS.