Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavn menu


Home Hlavn strnka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antny
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Nzory a ohlasy
Provoz na KV psmech
Pedpisy
Software
Technika
Telegrafie
Zvody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkn Setkn
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace ten Registrace ten
Vyhledvn Rozen vyhledvn


  HAM RADIO nen CB!

Iniciativa proti pemn amatrskho vysln v CB


  Ekvivalenty tranzistor

TranzistorKatalog vce, ne 3200 soustek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


tma * BCC Preselektor
Vydno dne 10. 07. 2004 (881 peten)

Kdo si jednou vyzkouel zvodit v kategorii multi-multi, v, s jakmi problmy je teba se potkat. Vtinou nen mon souasn pracovat na vce pracovitch, k obvyklm potm pat i vyplen vstupy pijma a ui opertora na nsobiovm pracoviti, kter se s mohutnm klenm sna vypreparovat ken nsobi nejen z obvyklho QRM, ale i mezi kliksy, chrochtnm a hvzdnm, jejich pina je v extrmn silnm signlu, pochzejcm ze sousednho pracovit. Zkuste si pedstavit, e pracujete na 14020 kHz a vedle vs je pracovit na 7010 kHz s 2 kW vf vkonu, jeho vysla m druhou harmonickou potlaenou ne o 40 dB, jak pedepisuje RK, ale o 80 dB. Zjistte, e nepome ani svcen voda, ale je nutn odladit se o njak kHz vedle. Pokud nemte filtry a v pijma to ve zdrav peije, ru vs kliksy, hvzdn i chrochtn jet njakch 20 kHz daleko, budete se tedy muset odladit na njakch 14060 kHz, abyste mohli pracovat. Pokud pouijete filtry, zmen se nutnost tohoto odladn na njakch 2 - 10 kHz a v tom je jejich smysl.Problm se obvykle e dvma zpsoby: bu se pouvaj filtry v kompletn signlov cest, zpravidla se zaazuj mezi transceiver a linern PA, nebo se pouvaj zvltn filtry, zaazen na vstupu pijmae. Oba zpsoby maj sv vhody a nevhody: filtry mezi TCVR a PA mus penst nejmn 100 W vf vkonu a nesmj zhorovat SV mezi TCVR a PA. Proto bv prakticky nemon udlat takov filtr oste ladn do urit sti psma, mnoh konstrukce maj i nevyhovujc potlaen kmitot znan vzdlench od kmitotu pracovnho. Ke konstrukci takovho filtru potebujeme speciln vysokonapov kondenztory, kter by mly bez hony pet i piveden plnho vkonu do filtru, kter nen sprvn zakonen a na kondenztorech me bt napt nkolik kV (majitel transceiveru TS-570D jist vd, jak ho kondenztory na 1 kV i pi vkonu 100 W). Vhodou je dodaten potlaen nedoucch kmitot, produkovanch vyslaem (co nem co do inn s ustanovenm Radiokomunikanho du).

Druhou monost je pout zvltn filtr pouze na vstupu pijmae. Lze ho konstruovat jako oste ladn a nen teba dnch specilnch soustek. Nevhodou je poteba zvltnho antnnho vstupu pijmae nebo pouit dalho pepnae pjem/vysln, kter filtr pi vysln vyad ze signlov cesty. Rovn vstup TCVR nen filtrovn.

Tuto cestu volil i Thomas Molière, DL7AV, kter vyvinul pro znm Bavarian Contest Club (BCC) v roce 1996 tzv. BCC preselektor. S jeho souhlasem a dalmi podntnmi radami vm tedy mohu tuto zajmavou konstrukci pedstavit.

Vlastnosti BCC preselektoru

K emu slou preselektor?

  • Ochrana vstupnch obvod pijmae ped znienm pi prci stanic v kategorii multi-multi.

  • Zlepen selektivity vstupnch obvod pijmae a potlaen silnch signl mimo amatrsk psma.

  • Monost pipojen zvltn pijmac antny (Beverage),

Pi konstrukci preselektoru byly pouity vhradn bn soustky a je mon rovn vyut i uplkovch zsob.

V preselektoru nen pouito dn pepnn pjem/vysln. Proto je mon ho pout pouze s transceivery, kter maj zvltn vstup pro antnu pijmae. Pokud v transceiver takov vsup nem, je zpravidla mon jej s minimlnmi nklady pidat.

Popis zapojen

Preselektor pracuje v nsledujcch rozsazch:

[1] = 1,6 - 4,5 MHz

[2] = 2,7 - 8 MHz

[3] = 5 - 17 MHz

[4] = 7 - 25 MHz

[5] = 8,5 - 34 MHz

[6] = pmo (bez filtru)

Principem BCC preselektoru je sriov rezonann obvod. Pro zven selektivity je impedance obvodu transformovna na 5 ohm pomoc irokopsmovch transformtor TR1 a TR2. Kondenztory C1 - C3 slou ke kmitotov kompenzaci transformtor, jejich pomoc by mlo bt dosaeno rovn kmitotov charakteristiky a minimlnho tlumu v psmu 1 - 30 MHz.

Jednotliv rozsahy se pepnaj pomoc pepnae S1, ladn zajiuje promnn kondenztor C4. Pepna zkratuje odboky na cvce L1, pepnn je navreno tak, aby byly potlaeny mon parazitn rezonance. Antny je mon pepnat pomoc S2, k pjmu meme pout bu vyslac antnu, nebo jednu ze t antn, kter lze k BCC preselektoru pipojit.

Obr. 1. Zapojen BCC preselektoru

Rozpiska soustek

S2 - oton pepna 3 x 4 poloh

S1 - oton pepna 2 x 6 poloh

C1, C2 - 470 pF

C3 - 330 pF

C4 - 200 pF (oton)

TR1, TR2 - 4 zv. trifilrn

L1 - 67 zv. (20 H)

L2 - 45 zv. (13 H)

L3 - 21 zv. (2,1 H)

L4 - 14 zv. (1,3 H)

L5 - 17 zv. (1,5 H)

Stavba

Zapojen neskrv dn skal, pokud jsou respektovny zsady vf techniky a pouit soustky jsou kvalitn. Je nutn dodret minimln dlku spoj, vvody keramickch kondenztor rovn mus mt minimln dlku. Pvodn verze preselektoru je postavena na zvl᚝ navren destice s plonmi spoji. Pro nae pouit, kdy pouijeme rzn soustky, vak bude vhodnj preselektor postavit bu na kousku univerzln desky, nebo zvolit vzdunou mont. V originln verzi BCC preselektoru je pouit pomrn nekvalitn pepna, uren k monti do plonch spoj (obr. 2) a rovn pouit ladic kondenztor nebud dvru.

Obr. 2. Originln verze BCC preselektoru

Nahradit pepna kvalitnjm jist nebude problm, ale ladic kondenztor je nutn pout takov, kter m izolovan rotor i stator, pouit miniaturnch plastikovch typ z tranzistorovch pijma se tedy pmo nabz. Pozornost je nutn tak vnovat pelivmu navinut cvek a transformtor. Pi jejich vinut je nutn respektovat nkolik zsad:

  • Vinut je nutn rovnomrn rozloit po celm obvodu toroidnho jdra. Mezi zatkem a koncem vinut na jde by ml zstat voln hel kolem 30o.

  • Vineme zsadn v jedn vrstv, peken zvit je nutn se vyhnout. Vineme zsadn peliv vyrovnanm drtem, zvity je vhodn pi vinut rovnou utahovat, aby vinut dobe sedlo na jde.

  • Abychom nemuseli pi navjen potat zvity, uvd tabulka dlky drtu, kter je teba navinout na jdro, abychom doshli poadovan induknosti. Dlky plat samozejm pouze pro uveden typy jader, pro vvody cvky je potno s 2 cm drtu

Cvka

Jdro Poet zvit

Induknost (uH)

Ø drtu Dlka vinut
L1 T80 - 2 (erven) 67 20 0,35 mm 1470 mm
L2 T80 - 2 (erven) 45 13 0,5 mm 1010 mm
L3 T68 - 6 (lut) 21 2,1 0,63 mm 480 mm
L4 T68 - 6 (lut) 14 1,3 0,63 mm 340 mm
L5 T68 - 6 (lut) 17 1,5 0,63 mm 400 mm

Je vhodn zat cvkou s nejmenm potem zvit a na n si techniku vinut nacviit. Hned po navinut prvn cvky dostaneme techniku vroby do ruky a dal cvky u budeme vinout velmi pohodln. Transformtory navineme nakonec. Jsou vinuty na feritovch jdrech Amidon FT50 - 43 (ern barvy). Odstihneme ti kousky drtu o prmru 0,63 mm dlky 140 mm, kter zkroutme tak, aby jeden zvit pipadal piblin na 1 cm. Zkroucen soudrt opt rovnomrn navineme po celm obvodu jdra a vvody ponechme opt 2 cm dlouh. Konce jednotlivch vodi odizolujeme, ocnujeme a zapojme podle obr. 3.

Obr. 3. Schma vinut trifilrnho transformtoru

Zatky a konce kadho vodie zjistme pomoc ohmmetru. Tomuto konu je nutn vnovat zvltn pozornost, protoe ppadn chyba m za nsledek nefunknost preselektoru a v hotovm pstroji se tko hled.

Vodie, kter pat k sob, vzjemn propojme co nejble jdra. Tm doshneme minimlnho tlumu v prchozm reimu preselektoru. Zemnic vvod si ozname, nejlpe ernm lihovm fixem, pro pozdj snadn zapojen transformtoru.

Ped zapojenm transformtoru je vhodn vyzkouet jeho funkci. Mezi vvody E a F zapojme odpor 5,6 ohm a mezi vvody A a F mme pomoc SWR analyztoru (doporuuji MFJ-259B). Na 7 MHz bychom mli namit SV piblin 1.5:1 a nemlo by se pli mnit v rozsahu 1 - 30 MHz.

Oiven a uveden do provozu

V rozhlasovm psmu 41 m naladme njak konstantn signl a poznamenme si daj S-metru bez preselektoru a se zaazenm preselektorem v prchozm reimu. Prchoz tlum preselektoru je dov desetina dB, proto by ml S-metr ukzat stejnou vchylku.

Co dlat, kdy S-metr ukazuje mn?

  • Jsou konektory sprvn zapojen?
  • Jsou transformtory sprvn navinut a zapojen?
  • Zkontrolovali jste zkraty na destice preselektoru?
  • Nezstalo nco nezapjen?

Pokud zkouka prchozho tlumu dopadla dobe, meme pokraovat dl. Pepna psem S1 pepneme do polohy 3 a naladme 7 MHz. Pi jemnm prolaovn bychom mli najt ostr maximum signlu. Podobnm zpsobem ovme i ostatn rozsahy. Pokud na rozsazch 1 - 5 nen nic slyet nebo nen mon najt ostr maximum, je teba zkontrolovat pipojen ladicho kondenztoru a cvek, zapojen vstupnch konektor a kvalitu kontakt pepna. Pokud vechny soustky promme pedem, bude preselektor fungovat na prvn zapojen.

Dosaen vsledky

Hodnocen vsledku je subjektivn. Zkoueno bylo jak originln proveden preselektoru, vyrobenho BCC, tak i dv verze vyroben doma - jedna z nich pouvala cvky vinut na toroidech podle originlnho navjecho pedpisu, druh pouvala cvky navinut na kostikch z radiostanice VXN101, umstn v pvodnch stnicch krytech. Vsledky byly u vech t verz srovnateln. Preselektor byl zkouen bhem ady zvod a pln se potvrdila jak jeho funknost, tak i opodstatnnost jeho pouit. Vzjemn ruen sousednch pracovi se zmenilo na nosnou mru. Zaazen preselektoru bylo ve vtin ppad velmi znateln. Bez preselektoru nebylo mon na jednom z pracovi pokraovat v zvod, zatmco jeho zaazen znamenalo monost dl pracovat.

Namen hodnoty tlumu (originln verze, prodvan BCC) na jednotlivch rozsazch ukazuj nsledujc obrzky:

Rozsah 1
1,6 - 4,5 MHz
Rozsah 2
2,7 - 8 MHz
Rozsah 3
5 - 17 MHz
Rozsah 4
7 - 25 MHz
Rozsah 5
8,5 - 34 MHz
Rozsah THRU
(prchoz)

Bhem pouvn BCC preselektoru mi zaalo vadit run pepnn a ladn pi zmn psma. Dal fz projektu tedy bude prava preselektoru, spovajc v nhrad otonch pepna reltky a doplnn dekodru BCD, aby bylo mon se zmnou psma automaticky pepnat i preselektor, nap. pi pouit programu N6TR.
[Akt. znmka (1 - nejlep, 5 - nejhor): 1,75] 1 2 3 4 5

( Cel lnek | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online pihlka AV

AV Zde se mete on-line pihlsit do AV. Nazavazujete se tm k placen dnch lenskch pspvk ani vstupnho poplatku!


  Aktuln

21.12.2004: Moon contest
aneb veern setkn na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyn podporovn i v nov verzi programu Win-Test, kter rovn spolupracuje se znmm psluenstvm slovensk firmy microHam.

16.08.2004: Nov frum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jinch technickch vcech, tak navtivte nov frum, kter zaloil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastn seznam IOTA s azimutem a vzdlenost z vaeho QTH. Sta zadat vlastn loktor a vybrat kontinent. Seznam si mete sthnout nebo vytisknout dle poteby. Kliknte zde.

  Doporuujeme

Akoli zde nen nic radioamatrskho, najdete tu mnoho o radioamatrech.


D-FENS


  Kalend
<<  Prosinec  >>
Po t St t P So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizovno pro rozlien 1024 x 768 bod. Strnka pouv redakn systm phpRS.